Skip to content

Category: Реализирани проекти

Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел”. Вредноста на Договорот изнесува 718.900,00 ден без вклучен ДДВ. Проектот е кофинансиран од страна на општина Петровец

Резултати: Изработена Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски предел. Преку изработената студија се изврши истовремено дефинирање на новите граници на заштитеното подрачје, кое значително се
Прочитајте повеќе

WEB ГИС Апликација за подршка на стратешко планирање во Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешки цели

Тендерска постапка е почната во октомври, 2011 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Проектот се реализира на ниво на Скопски плански
Прочитајте повеќе

Градежни работи за реконструкција на локален пат „Драчево-мотел Китка“

Имплементиран во Јуни 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа,Биро за регионален развој. Партнер општини: Студеничани, Кисела Вода и Зелениково.
Прочитајте повеќе

Изработка на техничка документација – инфраструктурен проект за изградба на локален пат Александар Урдаревски ,,Б"

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Инфраструктурен проект во должина од 2,5 км, како и Елаборат за оценка на влијание на животна средина. Време на имплементација: јануари-март, 2012 година.
Прочитајте повеќе

Изработка на проектна документација за ревитализација на Главен канал во ХМС „Скопско поле

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Основен проект за Главен канал и канал Азмак од Горна зона, Геодетски елаборат со снимање ситуација на терен и обележување на Главен канал
Прочитајте повеќе

Изработка на инфраструктурен проект (на ниво на основен) за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Основен проект во должина од 7 км, како и изработка на Елаборат за нумерички податоци. Време на имплементација: јануари-март, 2012 година. Проектот е
Прочитајте повеќе

Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион

Проектот „Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање
Прочитајте повеќе

„Студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион”

Во периодот октомври, 2011 година-јануари, 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Проектот се реализира на ниво на Скопски плански регион,
Прочитајте повеќе

Имплементација на проекти

„Изработка на студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион”. „Изработка на Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион“. „Изработка на
Прочитајте повеќе

Одржан прв работен состанок

На 16.11.2011 во просториите на Центарот за развој на Скопскиот плански регион се одржа  прв работен состанок помеѓу Центарот и Развојната Агенција Козјанска во врска со проектот „Стратегија за развој
Прочитајте повеќе