Skip to content

Month: февруари 2012

Изработка на техничка документација – инфраструктурен проект за изградба на локален пат Александар Урдаревски ,,Б"

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Инфраструктурен проект во должина од 2,5 км, како и Елаборат за оценка на влијание на животна средина. Време на имплементација: јануари-март, 2012 година.
Прочитајте повеќе

Preparation of technical documentation-infrastructure project for construction of local road Aleksandar Urdarevski ”B"

Preparation of technical documentation includes: Infrastructural project with total length of 2 .5 km, as well as elaborate for evaluation on impact on environment. Time of implementation: January – March
Прочитајте повеќе

Изработка на проектна документација за ревитализација на Главен канал во ХМС „Скопско поле

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Основен проект за Главен канал и канал Азмак од Горна зона, Геодетски елаборат со снимање ситуација на терен и обележување на Главен канал
Прочитајте повеќе

Preparation of technical documentation for HMS Skopsko pole

Preparation of technical documentation includes preparation of Basic design for the Main channel and channel Azmak from Gorna zona, Geodetic elaborate recording situation on the ground and marking of the
Прочитајте повеќе

Изработка на инфраструктурен проект (на ниво на основен) за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Основен проект во должина од 7 км, како и изработка на Елаборат за нумерички податоци. Време на имплементација: јануари-март, 2012 година. Проектот е
Прочитајте повеќе

Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион

Проектот „Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање
Прочитајте повеќе

Preparation of technical documentation for construction of new water pipe-line community

Preparation of technical documentation consists of production of Base project with total length of 7 km as well as preparation of Elaborate for numerical data. Project implementation period: January –
Прочитајте повеќе

„Студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион”

Во периодот октомври, 2011 година-јануари, 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Проектот се реализира на ниво на Скопски плански регион,
Прочитајте повеќе

Preparation of study for mapping of investment potential in Skopje region

The aim of the project “Study for mapping of the investment potential in the Skopje region” is to map the investment potential of Skopje region which will allow better positioning
Прочитајте повеќе

Изработка на Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион

На ден 10.02.1012 година со почеток во 12,00 часот, Центарот за развој на Скопски плански регион организираше работна средба со цел разгледување на изработената предлог верзија на „Студијата за мапирање
Прочитајте повеќе