Листа на информации од јавен карактер

 • Надлежности на институцијата – извадок од Законот за РРР
 • Надлежности на раководното лице на институцијата – Извадок од ЗРРР
 • Надлежности на Совет за развој на Скопски плански регион – Извадок од ЗРРР
 • За нас
 • Одлука за основање на Центар  за развој на Скопски плански регион – Пречистен текст (донесена во истоветен текст од 18-те општини во кои е и Градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа од Скопски плански регион)
 •  Седници на Совет за развој на Скопски плански регион
 •  Деловник за работа на Советот за развој на СПР
 • Закон за локална самоуправа
 • Закон за рамномерен регионален развој (сл.весник ма РСМ бр.24/2021) и изменета (сл
 • Закон за територијална организација на локална самоуправа во Р.Македонија
 • Закон за рамномерен регионален развој (сл.весник на РМ бр.со сите измени)
 • Одлука за внатрешна организација
 • Правилник за систематизација
 • Правилник за заштитено внатрешно пријавување
 • Упатство за прием на пријави од укажувачи
 • Информации од јавен карактер (образец на Барање, Упатство, Правилник…)
 • Годишен антикорупциски план
 • Внатрешни акти и работни процедури на ЦРЦПР
 • Линк-документи
 • Програма и Стратегија за развој
 • Стратешки документи
 • Акционен План
 • Акционен План
 • Годишен антикорупциски план
 • Финансиски план
 • Завршни сметки
 • Ревизија на успешност 2022