Skip to content

Month: април 2012

Градежни работи за реконструкција на локален пат „Драчево-мотел Китка“

Имплементиран во Јуни 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа,Биро за регионален развој. Партнер општини: Студеничани, Кисела Вода и Зелениково.
Прочитајте повеќе

Reconstruction of local road “ Dracevo – motel Kitka” with total length of 600 m. phase 2.

Time of implementation: February – April 2012.The Project is funded by Ministry of local self-government and Bureau for regional development. Partner Municipalities: Studenicani, Kisela Voda and Zelenikovo.
Прочитајте повеќе

Jавен форум на тема „Развој на туризмот во Скопски плански регион”

Во просториите на Скопски саем (Дипломатик сала) на ден 24.04.2012год (среда) во 12:30 часот се одржа јавен форум  на тема ,,Развојот на туризмот во Скопски плански регион”. На одржаниот јавен
Прочитајте повеќе

Покана за јавен форум

Почитувани, Ве информираме дека Ценатрот за развој на Скопски плански регион во соработка и партнерство со Развојната Агецнија Козјанско, Р. Словенија организира јавен форум на ден 24.04.2012 со почеток во
Прочитајте повеќе

Invitation for public forum

Dear All, We would like to inform you that the Centre for development of the Skopje region, in cooperation and partnership with Development Agency Kozjansko, R.Slovenia is organizing a public
Прочитајте повеќе

Министерот за локална самоуправа Невзат Бејта во посета на општина Студеничани и започнувањето на втората фаза од реконструкција на дел од локалниот пат Драчево-мотел Китка

На ден 13.04.2012 во 11,00 часот, Министерот за локална самоуправа Невзат Бејта ја посети општина Студеничани запознавајќи се со тековните работи и проекти кои ги спроведува на терен општината. Министерот
Прочитајте повеќе

Mr. Nevzat Bejta, Minister for local self-government, visiting the municipality of Studenicani and commencement of second phase of partial reconstruction of local road Dracevo-motel Kitka

On 13.04.2012 at 11:00 hrs, Mr. Nevzat Bejta, the Minister for local self-government, visited the municipality of Studenicani familiarizing with the ongoing activities and projects which are currently implementing by
Прочитајте повеќе