Skip to content

Month: април 2015

Municipalities in Skopje

CIty of Skopje Municipality of Aerodrom Municipality of Arachinovo Municipality of Butel Municipality of Gazi Baba Municipality of Gjorche Petrov Municipality of Zelenikovo Municipality of Ilinde Municipality of Karposh Municipality
Прочитајте повеќе

Документи

Проектот ,,Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање
Прочитајте повеќе

Documents

Проектот ,,Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање
Прочитајте повеќе

Програма за развој на СПР

За потребите на планирањето на регионален развој и имплементацијата на мерките и инструментите за поттикнување на рамномерниот регионален развој, воспоставени се плански региони во Република Македонија. Планските региони се единиците на НТЕС трето
Прочитајте повеќе

Programme for development of the SPR

For the purposes of regional development planning and implementation of measures and tools to encourage balanced regional development, established regions in the country. Planning regions NUTS units of third level
Прочитајте повеќе

Трет информативен настан на Бизнис центарот во Центарот за развој на Скопски плански регион

На ден 21 март 2015 во Скопје беше одржан третиот информативен и советодавен настан за МСП, во организација на Бизнис Центарот ан Скопски Регион и Сојуз на Стопански Комори на Македонија
Прочитајте повеќе

Third informative event of the Business Center at the Center for Development of Skopje Planning Region

On March 21, 2015 in Skopje was held the third inforamtive and counselling event for SMEs, organized by the Business Center of Skopje Region and the Union of Chambers of Commerce
Прочитајте повеќе

За Скопскиот плански регион

За Скопскиот плански регион МОТО Скопскиот регион –лидер во регионалниот развој на патот до Европското Семејство! ВИЗИЈА Скопскиот регион во 2014 година е Европски развиен регион со максимално искористување на
Прочитајте повеќе

About the region

About the Skopje planning region   VISION The Skopje planning region is a competitive region in SEE with recognizable potential for investments and development in order to raise the standard
Прочитајте повеќе

IX Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На ден 03.04.2015 година беше одржана деветтата седница на Советот за развој на Скопски плански регион во Домот на културата – Општина Илинден. Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот
Прочитајте повеќе