Skip to content

Month: јануари 2017

Покана за учество на Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животна средина за Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Скопски регион

Ни претставува чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на јавните расправи кои се организираат по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт – Регионалниот план
Прочитајте повеќе

Invitation for Public debate on the Draft Report on the Strategic Environmental Assessment on the Draft Regional Plan for Waste Management for Skopje region

It is our honor and pleasure to invite you to attend the public hearings that are organized on the Draft Report on the Strategic Environmental Assessment Draft – Regional plan
Прочитајте повеќе

Ftesa për pjesëmarje në debat publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Shkupit

Kemi nderin dhe kënaqësinë e veçantë që T’ju  ftojmë të merrni pjesë në debatet publike që organizohen sipas Projekt-Raportit për vlerësimin strategjik të mjedisit të jetesës sipas Planit rajonal për
Прочитајте повеќе

Извршена реконструкција на дел од пристапниот пат до рекреативниот центар ‘’Теферич’’ – Фаза 1

Прочитајте повеќе

Извршена реконструкција на дел од пристапниот пат до рекреативниот центар ‘’Теферич’’ – Фаза 1

Центар за развој на Скопски плански регион го реализира   проектот „Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич“ – Фаза 1 во должина од 500м.Партнери на проектот се
Прочитајте повеќе

The reconstruction of part of the road to the recreation center ''Teferich" – Phase 1

Centre for Development of the Skopje region has implemented the project “Reconstruction of part of the access road to the recreation center” Teferich “- Phase 1 in the length of
Прочитајте повеќе

Реализација на Проектот „Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион“

Како дел од ИПА програмата, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со планските региони во тек е спроведување на проектот ,,Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран
Прочитајте повеќе

Realization of the project "Preparation of documentation necessary for establishing integrated and financially sustainable system for waste management in Pelagonia, Southwest, Vardar and Skopje region"

As part of the IPA program, the Ministry of Environment and Physical Planning in cooperation with the planning regions in the ongoing implementation of the project “Preparation of necessary documents
Прочитајте повеќе

ЈАВЕН УВИД по Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт – Регионалниот план за управување со отпад во Скопски регион

Преземи: Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Скопски регион Јавен увид по Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за
Прочитајте повеќе

Public insight on Draft Report on Strategic Environmental Assessment Draft – Regional plan for waste management in the Skopje region

Download here: Draft Strategic Environmental Assessment on the Draft Regional Plan for Waste Management for Skopje region Public inspection of the Draft Report on Strategic Environmental Assessment on the Draft
Прочитајте повеќе