Центарот за развој на Скопски плански регион дел од годишната конференција на тема насловена ,,ГОДИНА НА НОВИ МОЖНОСТИ”

Одржана X (десетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион

Одржана I (прва) седница на Советот за социјална заштита на Скопски плански регион

Тековни активности во врска со проектот ,,Изградба на Дневен центар за лица со интелектуална и телесна попреченост’’

Втора сесија на Регионални форуми на заедницата

Свечено потпишување на Договор за реализација на инвестициски проект со дигитална компонента од Грантова шема на проект ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој” – II фаза

ТАИЕКС Експертска мисија за Управување со отпад и развојна локална економија

НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕШНА МЛАДА ЛИДЕРКА ЗА 2022

Завршен проектот ,,Изградба на пешачка патека во с. Петровец, траса по пат Р1102

Презентација на резултати од вториот циклус на регионални форуми во заедницата - социјална инклузија

Одржана XXI (двaесет и прватта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион

Вовед во работа за проектот „Изградба на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино, Општина Петровец – Општина Зелениково“

Одржана ХХ (дваесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион.

Уште еден успешно завршен проект на Центарот за развој на Скопски плански регион

Завршена реализација на проектот,,Изградба на потпорни ѕидови и плоча од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Синѓелиќ, Општина Гази Баба -I фаза”

Вовед во работа

Одржана XIX (деветнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион

Одржана прва работилница за изработка на програмата за развој на Скопски плански регион 2020-2024

Одржана работилница за поврзување на заедницата за зајакната социјална инклузивност во регионалниот развој

Одржана воведна консултативна средба за изработка на Програма за развој на Скопскиот плански регион (2020 – 2024)

Одржана XVIII (осумнаесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион

Реконструкција на регионален пат од с.Орман (Општина Ѓ.Петров) до Општина Чучер Сандево

Потпишан Договор за финансиска поддршка со Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој