Përfundoi projekti ,, Ndërtimi i një shtegu këmbësorësh në fshat. Petrovec, itinerari përgjatë rrugës R1102

Prezantimi i rezultateve të ciklit të dytë të forumeve rajonale në komunitet - përfshirja sociale

U mbajt sesioni XXI (njëzet e një) i Këshillit për zhvillimin e rajonit planor të Shkupit

Hyrje në projektin "Ndërtimi i një shtegu këmbësorësh nga hekurudha e fshatit Oreshani dhe fshati Taor deri në kufi me fshatin Rzanicino, Komuna e Petrovec - Komuna e Zelenikovës"

U mbajt Seanca XX (e njëzetë) e Këshillit për Zhvillim të Rajonit Planifikues të Shkupit.

Një projekt tjetër i përfunduar me sukses i Qendrës për Zhvillim të Rajonit Planifikues të Shkupit

Realizimi i përfunduar i projektit "Ndërtimi i mureve mbajtës dhe pllakës prej 100 metrash përmes rregullimit të pjesshëm dhe mbulimit të kanalit në fshatin Sindjelic, Komuna e Gazi Babës -faza e I"

Hyrje në punë

U mbajt sesioni XIX (nëntëmbëdhjetë) i Këshillit për Zhvillim të Rajonit Planifikues të Shkupit

U mbajt punëtoria e parë për përgatitjen e programit për zhvillimin e rajonit planor të Shkupit 2020-2024

Punëtori për rrjetëzimin e komunitetit për përfshirjen e zgjeruar sociale në zhvillimin rajonal

U mbajt takimi hyrës konsultativ për përgatitjen e një Programi për zhvillimin e rajonit planifikues të Shkupit (2020 - 2024)

U mbajt Seanca XVIII (tetëmbëdhjetë) e Këshillit për Zhvillim të Rajonit Planifikues të Shkupit

Rindërtimi i një rruge rajonale nga fshati Orman (Komuna e Gj. Petrov) në Komunën e Cucer Sandevo

Nënshkruar Marrëveshje për Mbështetje Financiare me Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural