Skip to content

Реализација на Проектот „Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион“

ДАТУМ

јануари 16, 2017

Категории

Како дел од ИПА програмата, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со планските региони во тек е спроведување на проектот ,,Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион”. Проектот е финансиран од страна на Европската унија, а како краен корисник се јавуваат погоре посочените плански региони. Формираниот Управен Одбор составен од претставници на повеќе институции,општини,  заедно со претсавници од Европската унија се директно инволвирани во следење и спроведување на проектните задачи. Проектот започна да се спроведува на 22 декември 2015 година и истиот ќе се спроведува во период од 24 месеци. Севкупната цел на проектот е да се постигне интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпадот во Пелагонискиот, Југозападниот, Вардарскиот и Скопскиот регион.
Во рамките на проектот ќе се изработат следниве документи:

  • Регионални планови за управување со отпад (РПУО) за секој регион
  • Извештај за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) за  РПУО за секој регион
  • Студии за изводливост за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со цврст отпад за секој регион (СИУЦО)
  • Анализи за трошоци и придобивки за СИУЦО за секој регион
  • Оцена за влијанието врз животната средина  (ОВЖС) за СИУЦО за секој регион
  • Основен проект и проценка на трошоците за затворање, рехабилоитација и понатамошна грижа за нестандардни општински депонии и диви депонии и за изработка на избрани објекти за третман и отстранување на отпад за секој од регионите
  • Оцени на потребите, анализи на пазарот со процени од трошоците и Технички спецификации (ТС) за набавка на опрема за собирање и претовар на отпадот за секој регион и
  • Тендерска документација за сите договори за работа, односно за изградба на избрани објекти за третман и отстранување на отпад, како и за затворање, рехабилитација и понатамошна грижа на нестандарни општински депонии и диви депонии за секој регион.

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy