Skip to content

IPA Компонента4

ДАТУМ

април 21, 2009

Категории

Компонента 4 – Развој на човечки ресурси
Компонентата за развој на човечки ресурси има за цел да ги поддржува земјите кандидатки во развојот на политики, како и во подготовката за спроведување и управување со кохезивната политика на Заедницата, особено во смисла на нивна подготовка за Европскиот социјален фонд (ЕСФ). Истата е во согласност со Европската стратегија за вработување и ревидираната Лисабонска стратегија и ги зема предвид целите на Заедницата на полето на вработувањето, социјалното вклучување, образование и обука, еднаквост на половите.
Приоритетите од компонентата 4 за развој на човечки ресурси се во согласност со регулативата за ЕСФ за 2007-2013: Зголемување на приспособливоста на работниците и на претпријатијата, особено доживотното учење, поттикнување на претприемништвото и услугите за поддршка во контекст на преструктурирањето. Зголемување на пристапот до вработување, спречување на невработеноста, особено со поттикнување на модернизацијата на институциите на пазарот на работна сила, спроведување на активни и превентивни политики и активности за зголемување на учеството на жените. Засилување на социјалното вклучување на луѓето од загрозените групи и борба против сите форми на дискриминација на пазарот на работна сила. Поттикнување партнерства и создавање мрежи на полето на вработувањето и социјалното вклучување. Проширување и подобрување на инвестирањето во човечки капитал, особено со поттикнување на реформи во системот на образование и системот на обука. Зајакнување на институционалниот капацитет и ефикасност на јавната администрација и јавните служби, социјалните партнери и релевантните невладини организации во вработувањето и социјалните области.
Приоритетите се, исто така, во согласност со целите од Лисабонската стратегија: забрзување на економскиот раст, охрабрување на иновациите и креирање на повеќе и подобри работни места.
Компонентата 4 се фокусира на три приоритетни области: вработување, образование и обука и социјална вклученост
Целта е да се привлечат и задржат повеќе лица во работен однос, да се модернизира системот за социјална заштита, да се зголемат инвестициите во човечкиот капитал за да се оствари поголем раст, креирање на подобри работни места и да се зголеми национална конкурентност на меѓународно ниво.
Приоритетните оски и мерки се следните: Приоритетната оска 1: Вработување: привлекување и задржување на повеќе лица во работен однос со: Мерка 1.1. Понатамошен развој на Агенцијата за вработување и подобрување на условите за вработување, Мерка 1.2. Поддршка на спроведувањето на Стратегијата за вработување и на Националниот акционен план за вработување, Мерка 1.3. Интегрирање на младите невработени, жените и подолго невработените лица на пазарот на труд, Мерка 1.4. Намалување на сивата економија преку изнаоѓање на начини за нејзина легализација; Приоритетна оска 2: Образование и обука – инвестирање во човечки капитал преку подобро образование и вештини со: Мерка 2.1. Модернизација на образовните системи и системите за обука, Мерка 2.2. Овозможување на достапност до квалитетно образование за етничките заедници и Мерка 2.3. Развивање на образованието за возрасни и доживотно учење. Приоритетна оска 3: Социјално вклучување – промовирање на пазар на трудот отворен за сите со: Мерка 3.1. Поддршка на процесот на социјална вклученост на ранливите групи на населението и изолираните зони, Мерка 3.2. Интегрирање на малцинствата и Мерка 3.3. Јакнење на релевантните чинители. Приоритетна оска 4: Техничката помош има за цел поуспешна реализација на предвидените активности и постигнување на саканите и предвидените цели, ефикасно следење, евалуација, администрирање на проектите и информирање. А средства кои ќе се користат за техничка помош на сите институции вклучени во овој процес се веќе испланирани. Воедно, оваа помош има за цел обучување и подготовка на нашите национални институции што поефикасно да ги користат средствата кои ќе стојат на располагање на нашата земја преку Европскиот социјален фонд.
ИПА е сочинета од следниве 5 компоненти:
Компонента 1 – Транзициска помош и институционална надградба
Компонента 2 – Прекугранична соработка
Компонента 3 – Регионален развој
Компонента 4 – Развој на човечки ресурси
Компонента 5 – Рурален развој
Стратегиска кохерентна рамка

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

1 Comment


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy