Qendra për Zhvillim e Rajonit Planifikues të Shkupit u krijua në përputhje me Ligjin për Zhvillimin e Balancuar Rajonal në maj 2009.

Regjioni planifikues i Shkupit përfshin një sipërfaqe totale prej 1812 km2 ose 7% të territorit të Republikës së Maqedonisë. Ky rajon përfshin 17 komuna dhe Qytetin e Shkupit si njësi të veçantë të vetëqeverisjes lokale, dmth 10 komuna urbane që janë pjesë e Qytetit të Shkupit dhe 7 rurale.

Detyra e tij kryesore është të forcojë kapacitetin e rrjeteve në komunitetin lokal dhe rural, sektorin e biznesit, të stimulojë zhvillimin në nivelin lokal dhe rajonal, të forcojë parimin e partneritetit publik-privat dhe të punojë drejt ngritjes së cilësisë së jetës.

Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planifikues të Shkupit kryen aktivitetet e mëposhtme:

 • Përgatit draft-programin për zhvillimin e rajonit të planifikimit;
 • Përgatit një projekt-plan veprimi për zbatimin e Programit për zhvillimin e rajonit të planifikimit;
 • Përgatit projekt propozime për zhvillimin e rajonit planifikues dhe për zonat me nevoja specifike për zhvillim;
 • Koordinon aktivitetet në lidhje me zbatimin e Programit për zhvillimin e rajonit planifikues dhe realizon projektet për zhvillimin e rajonit planifikues;
 • Jep informacion për palët e interesuara mbi rrjedhën e zbatimit të Programit për zhvillimin e rajonit të planifikimit dhe çështje të tjera që lidhen me zhvillimin rajonal;
 • Ofron ndihmë profesionale dhe teknike për njësitë e vetëqeverisjes lokale në përgatitjen e programeve të tyre të zhvillimit;
 • Ofron shërbime profesionale për shoqatat e qytetarëve dhe palët e tjera të interesit për përgatitjen e projekteve në fushën e zhvillimit rajonal;
 • Inkurajimi i bashkëpunimit ndërkomunal në kuadër të zhvillimit të planifikuar;
 • Zbaton projekte për të inkurajuar zhvillimin e rajonit të planifikimit, të financuar nga fondet e Bashkimit Evropian dhe burime të tjera ndërkombëtare;
 • Promovon mundësitë e zhvillimit të rajonit të planifikimit dhe
 • Kryen punë profesionale dhe administrative-teknike për nevojat e këshillit për zhvillimin e rajonit planifikues.

Këshilli i Zhvillimit të SPR

Këshilli për zhvillimin e rajonit planifikues formohet për secilin rajon veç e veç.

Anëtarët e Këshillit për Zhvillimin e Rajonit Planifikues të Shkupit janë Kryetarët e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale brenda rajonit dhe Qytetit të Shkupit.

Këshilli drejtohet nga Presidenti, i cili zgjidhet nga Kryetarët e Bashkive, për një mandat prej 2 (dy) vitesh.

Komunat në rajonin e planifikimit të Shkupit:

Qyteti i Shkupit Aeorodromit Butelit
Gazi Babës Gjorçe Petrovit Karposhit
Kisella Vodës Sarajit Qendrës
Çairit Shutkës Araçinovë
Zelenikovo Ilinden Petrovec
Sopishtit Studeniçanit Çuçerit

Këshilli për Zhvillimin e Rajonit Planifikues të Shkupit kryen funksionet e mëposhtme:

 • Organizon dhe koordinon aktivitetet për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të dokumenteve të planifikimit për zhvillimin rajonal;
 • Miraton një Program për zhvillimin e rajonit planifikues, me pëlqimin paraprak të Këshillit për zhvillim rajonal të ekuilibruar;
 • Miraton një plan vjetor të veprimit për zbatimin e Programit të Zhvillimit të rajonit të planifikimit;
 • Vendos një listë vjetore të propozimeve të projekteve për zhvillimin e rajonit të planifikimit;
 • Dorëzon propozime në Byronë për Zhvillimin Rajonal për identifikimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore brenda rajonit planifikues, në përputhje me kriteret nga neni 7 i këtij ligji;
 • Siguron koordinimin e aktiviteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale, shoqatave të qytetarëve, agjencive shtetërore dhe institucioneve brenda rajonit që veprojnë në fushën e zhvillimit rajonal;
 • Fillon shqyrtimin e çështjeve që lidhen me zhvillimin rajonal për të cilat është i nevojshëm koordinimi midis njësive të vetëqeverisjes lokale dhe partnerëve nga sektori privat dhe civil;
 • Promovon bashkëpunimin ndërkufitar me rajone nga vendet e tjera bazuar në interesat e përbashkëta;
 • Kryen veprimtari të tjera në fushën e zhvillimit rajonal të përcaktuara me ligj;
 • Këshilli për zhvillimin e rajonit planifikues miraton një raport vjetor për zbatimin e Programit për zhvillimin e rajonit planifikues.

Ekip

user

M.Sc. Ljupcho - Kec Mickovski

Shef i Qendrës për Zhvillim të Rajonit Planifikues të Shkupit
user

Rozeta Arsovska

Koordinatori i Zhvillimit Rajonal
user

Irina Trostjanska

Këshilltar për çështje administrative dhe teknike
user

Daniela Andonovska

Shef i departamentit për çështje normative-juridike dhe financiare dhe çështje të tjera profesionale administrative dhe të përgjithshme
user

Ozan Ademovski

Koordinatori i Zhvillimit Rajonal
user

Viktorija Mitrikeska

Koordinator për zhvillim të qëndrueshëm dhe mbështetje të sektorit privat
user

Sirma Ilijoska Trifunovska

Shefi i departamentit për çështje teknike strategjike, zhvillimore dhe profesionale
user

Regina Ikonomovska

Këshilltar për promovimin e turizmit, kulturës dhe zhvillimit të ekuilibruar rajonal