Skip to content

ОГЛАС За избор на Директор на Центарот за развој на Скопски плански регион-1извршител на определено време за период од 4 години

ДАТУМ

ноември 17, 2022

Категории

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21) и согласно член 26 став 8, став 9, став 10, став 11, став 13 и член 27 став 1 од Законот за рамномерен регионален развој (службен весник на РМ бр.24/2021 и 174/21), Согласно член 2 од Одлука од седница на Совет за развој на Скопски плански регион дел.бр.02-117/5 од 28.09.2022година Советот за развој на Скопски плански регион, објавува

ОГЛАС

За избор на Директор на Центарот за развој на Скопски плански регион-1извршител на определено време за период од 4 години

За Директор на Центарот може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија;
 • во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;
 • да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од областа на правните, економските или техничките науки;
 • да има работно искуство од најмалку пет години од кои најмалку две години со управување со развојни проекти во областа на локалниот и регионалниот развој;
 • да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од две години:

а) ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,

б) ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,

в) ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку Б2 ниво,

г) ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,

д) БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или

ѓ) АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2) и

–    активно познавање на програми за компјутерско работење.

Покрај наведените услови за вработување предвидени со Закон за рамномерен регионален развој, кандидатот потребно е да ги исполнува и останатите општите услови за вработување предвидени со Законот за работни односи (да е полнолетен, активно да го користи македонскиот јазик, да има општа здравствена способност за работното место).

Потребни документи за аплицирање:

Кандидатите треба да приложат:

 • Уверение за Државјанство на Република Северна Македонија;
 • Уверение со правосилна судска пресуда дека не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;
 • Биографија (CV);
 • Заверен препис на уверение-диплома за завршено образование;
 • Доказ за работно искуство, копии од документите кои го потврдуваат стекнатото   работно искуство;
 • Меѓународно признат Сертификат за познавање на англиски јазик не постар од две години;
 • Сертификат /диплома за познавање на програми за компјутерско работење;
 • Лекарско уверение како доказ за општа здрaвствена способност за работното место.

Мандатот на Директорот на Центарот е 4 (четири) години, со право на повторен избор.

Огласот е отворен 4 (четири) работни дена од денот на објавувањето, вклучувајќи го и денот на објавувањето на огласот.

Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:30 до 16:30;

Работни денови: од понеделник до петок.

Основна нето плата: 44.062,00,00 денари.

Пријавите за вработување со потребните документи да се достават до Архивата на Центар за равој на Скопски плански регион – Скопје, на адреса ул.”Димитрија Чуповски” бр.13, први кат Стопанска комора Скопје.

Совет за развој на Скопски плански регион,
Претседател,
Бобан Стефковски 

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy