Skip to content

Одржан состанок помеѓу Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион г-дин Љупчо Кец Мицковски и Раководителот на сектор за отпад, г-ѓа Aна Мазнева Каранфиловска

ДАТУМ

јануари 15, 2019

Категории

Одржан состанок помеѓу Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион г-дин Љупчо Кец Мицковски и Раководителот на сектор за отпад, г-ѓа Aна Мазнева Каранфиловска. Секторот за управување со отпад ги  остварува целите и приоритетите во делот на  отпадот, што произлегуваат од стратешките и плански документи, учествува во процесот на целосно транспонирање на правото на ЕУ во националното законодавство, но и на локалано ниво и обезбедува висок степен на интегрирано управување со отпадот во Република Македонија, истакна г-ѓа Каранфиловска.

Како дел од ИПА програмата, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со планските региони во период 2015-2017 година го изработи проектот “Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион”.

Во рамките на проектот изработени беа следниве документи:

  • Регионални планови за управување со отпад (РПУО) за секој регион
  • Извештај за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) за  РПУО за секој регион
  • Студии за изводливост за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со цврст отпад за секој регион (СИУЦО)
  •  Анализи за трошоци и придобивки за СИУЦО за секој регион
  •  Оцена за влијанието врз животната средина  (ОВЖС) за СИУЦО за секој регион
  • Основен проект и проценка на трошоците за затворање, рехабилоитација и понатамошна грижа за нестандардни општински депонии и диви депонии и за изработка на избрани објекти за третман и отстранување на отпад за секој од регионите
  • Оцени на потребите, анализи на пазарот со процени од трошоците и Технички спецификации (ТС) за набавка на опрема за собирање и претовар на отпадот за секој регион и
  • Тендерска документација за сите договори за работа, односно за изградба на избрани објекти за третман и отстранување на отпад, како и за затворање, рехабилитација и понатамошна грижа на нестандарни општински депонии и диви депонии за секој регион.

Целта на проектот беше постигнување на Интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во овие четири региони и за подобрување на животниоит стандард на приближно 1.200.000 жители кои моментално годишно произведуваат 330.000 тони отпад.

Во изминатиот период Центарот за развој на Скопски плански регион и Министерството за животна средина и просторно планирање имаа прекрасна соработка, со надеж дека таа ќе продолжи со вложување за подобро утре од аспект на животната средина за граѓаните од Скопскиот регион и пошироко.

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy