2021 година

 1. План за јавни набавки за 2021 година

2020 година

 1. Транспортно средство-камион за миење на улиците во општина Студеничани
 2. Реконструкција на пристапен пат до месноста викано Аџево
 3. Сметководствени и книговодствени услуги
 4. Такси услуги во земјатаИзградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р-1102
 5. Изградба на пешачка патека од пругата на село Орешани и село Таор до граница на село Ржаничино, Општина Петровец
 6. Транспортно средство-камион за миење на улиците во општина Студеничани
 7. Надзор над проекти
  Реконструкција на регионален пат од с.Орман (oпштина Ѓорче Петров) до Општина Чучер Сандево
 8. Изградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р-1102 – Поништена
 9. Изградба на пешачка патека од пругата на село Орешани и село Таор до граница на село Ржаничино, Општина Петровец – Во тек
 10. Транспортно средство-камион за миење на улиците во општина Студеничани
 11. Реконструкција на регионален пат Хиподром-Илинден
 12. Реконструкција на коловоз на улица Рилски Конгрес, Локалитет Тасино Чешмиче, Општина Центар
 13. Подготовка на техничка документација(основен проект со ревизија) за водоснабдување
 14. Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул., ул.2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с.горно Оризари
 15. Изработка на техничка документација со ревизија за Општините Чаир и Сарај
 16. Изградба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингилиќ, опш.Гази Баба
 17. Такси услуги во земјата
  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/069ba852-0e19-4920-b771-362fc6c56cf8/13
 18. Такси услуги во земјата
  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/985dc746-e116-455c-8013-da5fc095aa8b/13
 19. Еко иновативни зони за почист воздух I фаза- ,,Набавка на смарт клупи и нивно поставување”
  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee985c94-71ff-4add-a113-9139322c2264/14