Skip to content

Month: декември 2016

XVII Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На ден 28.12.2016 во просториите на хотел Континентал се одржа седумнаесеттата Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион. Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот
Прочитајте повеќе

XVII session of the Council for Development of Skopje Region

On 28/12/2016 at the Hotel Continental held the seventeenth Session of the Council for Development of Skopje Planning Region. The session was opened and was led by the President of
Прочитајте повеќе

Реконструиран пристапен пат Драчево – Мотел Китка во должина од 530м

Центарот за развој на Скопски плански регионзаедно со општината Студеничани, продолжи со реконструиција на пристапен пат Долно и Горно Количани кој претставува  трета фаза од проектот во должина од 530м.
Прочитајте повеќе

Reconstructed access road Dracevo – Motel Kitka length of 530m

Centre for Development of Skopje Region together with the municipality Studenichani continues with reconstruction of the access road Lower and Upper Kolichani which represents the third phase of the project
Прочитајте повеќе

Реконструиран пристапен пат Драчево – Мотел Китка во должина од 530м

Прочитајте повеќе