Службени лице за посредување со информации од јавен карактер:

Даниела Андоновска
тел.бр.02 3 244 033
e-mail: daniela@skopjeregion.gov.mk

Ирина Тростјанска
тел.бр. 02 3 244 033
e-mail: irina.trostjanska@skopjeregion.gov.mk