Име на проект
Место на реализација
на проектот
Моментална состојба на проекот
(завршен проект, во тек...)
 
Реализирани проекти во 2011година
1
Реконструкција на локален пат Драчево- мотел Китка (1.100 м должина-Фаза 1)
Општини Студеничани и  Кисела Вода
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2012година
2
Имплементација на проектот “Изработка на студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион
ЦРСПР/СПР
завршен проект
3
Изработка на Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион
ЦРСПР/СПР
завршен проект
4
Изработка на техничка документација за  изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево.
Општини Кисела Вода,Зелениково и Студеничани
завршен проект
5
Изработка на техничка документација за ХМС „Скопско поле“. 
Општини Илинден и Зелениково
завршен проект
6
Изработка на техничка документација за изградба на локален пат „Александар Урдаревски“
Општини Бутел и Шуто Оризари 
завршен проект
7
WEB ГИС апликација за поддршка на стратешкото планирање на Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешките цели“. 
ЦРСПР/СПР
завршен проект
8
Реконструкција на локален пат Драчево-мотел Китка (Фаза 2,во должина од 600м.)
Општина Студеничани
завршен проект
9
Стратегија за развој на туризмот во Скопски плански регион
ЦРСПР/СПР
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2013година
10
Физибилити студија за заобиколен пат од стариот пат Скопје-Тетово до Рекреативниот центар Матка
Град Скопје
и Општина Сарај
завршен проект
11
Физибилити студија за за утврдување на потенцијалноста и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопски плански регион
Општини Ѓорче Петров, Чаир, Сарај, Сопиште, Арачиново и Аеродром
завршен проект
12
Програма за мезометеоролошки мерења во Скопска котлина и нејзина реализација
СПР и Општина Карпош
завршен проект
13
Фаза 2: „Изработка на Регионален водич за инвестирање
ЦРСПР/СПР
завршен проект
14
Физибилити студија за заштита и превенција на подземни води  во микро регион Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден и Зелениково
Општина Гази Баба, Илинден, Арачиново, Петровец и Зелениково
завршен проект
15
Изработка на основен проект за реконструкција - проширување и надградба на патниот правец од с. Патишка Река до регионалниот пат Р-104, (во должина од 16 км)
Општини Сопиште, Кисела Вода, Студеничани
завршен проект
16
Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасност
Општини Петровец, Зелениково, Бутел, Сопиште, Чучер Сандево,Илинден,Чаир, Шуто Оризари и Арачиново
завршен проект
17
Чистење на коритото на р. Серава (Физибилити студија со Основен проект)
Општини Бутел, Чучер Сандево, Шуто Оризари
завршен проект
18
Физибилити студија за изградба на индустриска зона околу обиколница (економска зона „Шамак“-Г. Баба)
Општина Гази Баба
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2014 година
19
Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел
Општина Петровец
завршен проект
кликни за повеќе инфо
20
Реконструкција на дел од локален пат до с. Свиларе од спојот со локален пат кај Стопански Двор (општина Ѓорче Петров до границата со општина Сарај)“ во должина од 267,80м 
Општина Ѓ.Петров
завршен проект
21
Изработка на проектна документација за реконструкција на „локален пат Александар Урдаревски-Рудници Бањани КОЦКА
Oпштина Чучер Сандево
завршен проект
22
Заеднички развој на напредни виртуални решенија за поголема пристапност на јавните услуги во Југоисточна Европа
ЦРСПР/СПР, Р.М
завршен проект
23
Техничка документација за изградба на пешачка и велосипетска патека од левата и десната страна на реката Вардар од општина Карпош до општина Сарај
Општини Ѓорче Петров, Карпош и Сарај
завршен проект
24
Техничка документација за изградба на заобиколниот пат ос стариот пат Скопје-Тетово до РЦ Матка
Општина Сарај
завршен проект
25
Техничка документација за Ул. Локален пат Александар Урдаревски (новопроектирани и собирни улици 14,15)
Општини Бутел и Шуто Оризари 
завршен проект
 
Реализирани проекти во 2015 година
26
„Подобрување на инфраструктурните услови за економски развој во општините Студеничани, Зелениково и Кисела Вода“ Студеничани, Зелениково и Кисела Вода

завршен проект

 
27
„Изработка на техничка документација за регулација и уредување на коритото на р. Лепенец“ Град Скопје, Ѓорче Петров, Карпош, Ч. Сандево завршен проект
28
„Планирање на современа и модерна инфраструктура на индустриска зона Шамак“ Гази Баба, Град Скопје завршен проект
29 „План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на агломерација во Скопски регион “  Град Скопје, Гази Баба, 
Ѓ. Петров, Кисела Вода
завршен проект
Реализирани проекти во 2016 година
30 Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3 Општина Студеничани,
Општна Зелениково,
Општина Сопиште
звршен проект
31 Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” Општина Кисела Вода,
Општина Сопиште
и Град Скопје
завршен проект
Реализирани проекти во 2017 година
32. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2 Општина Кисела Вода, Општина Сопиште и Град Скопје завршен проект
33. Изведба на електрична инсталација во пештерата ,,Врело”- кањон  Матка Општина Сарај, Општина Сопиште и Град Скопје завршен проект
34. Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар „Теферич” – фаза 2 Општина Кисела Вода, Општина Сопиште и Град Скопје завршен проект

 

Тендерска постапка е почната во октомври, 2011 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Проектот се реализира на ниво на Скопски плански регион, а партнери на проектот е Град Скопје и општините: Илинден, Арачиново и Чучер Сандево.

Во просториите на Скопски саем (Дипломатик сала) на ден 24.04.2012год (среда) во 12:30 часот се одржа јавен форум  на тема ,,Развојот на туризмот во Скопски плански регион”.

На одржаниот јавен форум учествуваа членовите на Проекниот одбор, претставници од општините( ЛЕР сектор), претставници од Туристички сојузи,  претставниците од Развојната Агенција Козјанско, Р. Словенија, консултанската фирма “Инцептум” од Р. Словенија како и Хуманополис Групација ЕРА.

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Инфраструктурен проект во должина од 2,5 км, како и Елаборат за оценка на влијание на животна средина. Време на имплементација: јануари-март, 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Партнер општини: Шуто Оризари и Бутел.

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Основен проект за Главен канал и канал Азмак од Горна зона, Геодетски елаборат со снимање ситуација на терен и обележување на Главен канал од Горна зона, како и Геодетски елаборат за нумерички податоци. Време на имплементација: јануари-март, 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Партнер општини: Илинден и Зелениково.

Изработката на техничката документација опфаќа изработка на: Основен проект во должина од 7 км, како и изработка на Елаборат за нумерички податоци. Време на имплементација: јануари-март, 2012 година.

Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Партнер општини: Зелениково и Кисела Вода.

Проектот „Студија за мапирање на инвестициски потенцијал во Скопски плански регион”  има за цел да ги мапира инвестициските потенцијали во Скопскиот регион, а со тоа ќе се овозможи подобро позиционирање на регионот кај домашни и странски инвеститори.

Проектот финансиски е подржан од Владата на Р.Македонија, Министерство за локална самоуправа согласно програмата за Рамномерен регионален развој од 2012год. и Град Скопје, а се реализира заедно со општините од Скопски плански регион.

Во периодот октомври, 2011 година-јануари, 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Проектот се реализира на ниво на Скопски плански регион, а партнер на проектот е Град Скопје. Проектните активности опфаќаат:

  • Изработка на Студија за мапирање на културно-историското наследство, која опфаќа: евидентирање на сите културно-историски објекти и природни ресурси кои се лоцирани во Скопскиот плански регион, а со тоа и формирање на база на податоци за ерификација на истите.
  • Изработка на Брошури за промоција на природното и културно-историското наследство
  • Изработка на Мапа на регионот со обележани знаменитости
  • Електронска веб презентација на природното и културно-историското наследство во Скопскиот плански регион
  • „Изработка на студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион”.
  • „Изработка на Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион“.
  • „Изработка на техничка документација за  изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево". 
  • „Изработка на техничка документација за ХМС „Скопско поле“.
  • „Изработка на техничка документација - инфраструктурен проект за изградба на локален пат „Александар Урдаревски“. 
  • „Реконструкција на локален пат „Драчево-мотел Китка“ во должина од 600 м., фаза 2. 

На 16.11.2011 во просториите на Центарот за развој на Скопскиот плански регион се одржа  прв работен состанок помеѓу Центарот и Развојната Агенција Козјанска во врска со проектот „Стратегија за развој на туризмот во реонот на Скопскиот плански регион“. Проектот е дел од билатералната соработка со Република Словенија.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk