Јавен оглас за вработување на 1 (еден) извршител на неопределено време за работно место - Советник за норматива, јавни набавки, финансиски и административни работи - ВСС Правен факултет. 

За да го преземете огласот, кликнете на овој линк  

Бараните документи се доставуваат во затворен коверт со напомена: „Да не се отвара“ на следнава адреса: 
Центар за развој на Скопски плански регион
ул. Димитрие Чуповски бр. 13, Скопје
Архива на Центарот
(со назнака „за оглас“)

Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.

Контакт телефон: 02/3244-033

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст ''Сл. Весник на РМ'' бр.145/2014, бр.74/2015), член 25 став 1 и 2 од Закон за рамномерен регионален развој  (Сл. Весник на РМ бр. 63/07,215/15),а согласно Oдлуката бр.02-104/4од 05.11.2018 год Советот за развој на Скопски плански регион објавува:

ОГЛАС

За избор на Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион – 1 извршител за период од 4 години

Покрај општите услови за вработување предвидени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

 • VII / 1 степен или со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС – Факултет од областа на општествени или природни науки
 • Минимум 5 (пет) години работно искуство во областа на локална самоуправа, државната администрација или работа на меѓународни проекти
 • Минимум 3 (три) година работно искуство на раководната позиција и докажани организациски и менаџерски спосбности
 • Познавања на политиката за рамномерен регионалниот развој и системот на локалната самоуправа
 • Познавање на позитивните законски прописи, подзаконските акти и Владините регулативи релевантни за планирање, имплементација и евалуација на Програми за поддршка на регионален развој.
 • Искуство во подготовка, раководење и имплементација на проекти
 • Способност за тимска работа
 • Посветеност на работа и подготвеност за работа под притисок
 • Активно познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point и Outlook)

Потребни документи за аплицирање:

 • Доказ за завршен соодветен вид на високо образование
 • Биографија (CV)
 • Мотивациско писмо
 • Копии од документите кои го потврдуваат стекнатото работно искуство

Огласот е отворен 7 (седум) работни дена од денот на објавувањето.

Работодавачот ќе изврши избор во рок од 15 работни дена по истекот на рокот за пријавување.
Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:30 до 16:30; Работни денови: од понеделник до петок
Контакт лице: Ванчо Ќулумоски; Контакт тел: 02/3244- 033

Пријавите за вработување со потребните документи да се достават до: Центар за развој на Скопски плански регион - Скопје, ул.Димитрије Чуповски бр.13, Стопанска комора 1 кат – Скопје.

Ненавремено доставените и некомплетни документи нема да се разгледуваат.

Совет за развој на Скопски плански регион

Преземете го огласот на следниот линк.
Кликнете тука.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk